سوالات متداول

سوالاتی که از ما پرسیده اند!

به منظور آشنایی بیشتر شما با مفاهیم و موضوعاتی که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشد ، بخش سوالات متداول را ایجاد نموده ایم و امیدواریم پاسخگویی نیازهای شما باشیم. در صورتی که پاسخ سوالات خود را نگرفتید ، کارشناسان ما مشتاقانه منتظر پاسخگویی به سوالات شما هستند.

شرکت مشاوره ی مدیریت رایزن کارفرمایان شایسته چگونه تشکیل شد؟
با توجه به اهمیت نقش های استراتژیک سازمان های در حال توسعه و توسعه یافته در واحدهای مالی ، مالیاتی و مدیریتی گروه تیم ما برآن شد تا با تکیه بر کادر اجرائی و مدیریتی قوی فعالیت خود را در 6 دپارتمان مجزا آغاز نماید. با وجود و حضور مداوم شرکت مشاوره و مدیریت تحلیل محور ، سازمان ها دیگر نگران شرایط اقتصادی سخت خود نخواهند بود ، زیرا کارشناسان متخصص و خبره ی این شرکت با توانمندی در اجراء و تحلیل محوربودن ، به منظور چاره اندیشی برای چالش ها و نقاط ضعف سازمانها که باعث رشد اقتصادی مثبت سریع آنها خواهند شد ، تشکیل گردید
اهداف شرکت چیست؟
1) کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی ، به منظور بهبود سیستم ‌ها ، و روش‌های مدیریت.

2) افزایش کارایی ، از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی .

3) کمک به مدیران و سیاست گذاران ، در پیداکردن کمبود‌ها ، و تنگناهای اجرایی طرح‌ها ، از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت .
ماموریت رایزن چیست؟
1) دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.

2) به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.
آیا شرکت رایزن کارفرمایان شایسته برای شرکت های کوچک و متوسط هم نیز پیشنهاد های اقتصادی دارد؟
بله، در شرکت ما راهکارها بر اساس عملکرد سازمان طراحی و پیشنهاد می گردد.
آیا فرایند ممیزی برای نظارت بر عملکرد تیم ها ی متولی برای امور شرکت ما وجود دارد ؟
بله ، هر پروژه علاوه بر تیم های اجرایی متولی ، دارای یک ممیز است که بر عملکرد تیم مرتبط با کار شما نظارت دارد و در دوره های مشخصی گزارش عملکرد نیز تهیه و به شما ارائه می دهد.